ثبت شکایت

داوطلب محترم لطفا به موارد زیر دقت نمایید:
* بایستی شناسه صنفی پروانه کسب فعال خود که با آن شناسه ثبت نام کرده اید را وارد نمایید.
* پس از ثبت شکایت از طریق گزینه پیگیری شکایت از وضعیت شکایت خود مطلع شوید.

لطفا شناسه صنفی پروانه کسب فعال خود را وارد کنید:
توضیحات
توضیحات