جدید

[ - - - ]
۰
تعداد اعضاء هیأت مدیره با توجه تعداد اعضاء اتحادیه و به صورت خودکار تعیین می گردد »»» اتحادیه های کمتر از هزار نفر عضو، 5 نفر و بالای هزار نفر عضو، 7 نفر هیأت مدیره
پس از انتخاب اتحادیه لطفاً تا بارگذاری تعداد اعضاء اتحادیه منتظر بمانید. (این عملیات زمان بر است و تا هنگامی که تعداد اعضاء اتحادیه بارگذاری نگردد، نمی توانید اطلاعات فراخوان را ثبت نمایید)