پرسش های متداول

جستجو
میخواهم نام رئیس کمیته تطبیق را تغییر دهم   [ شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ]

در داشبورد انتخابات گزینه "ویرایش اعضای کمیته تطبیق" را  انتخاب نمایید 

نام رئیس کمیته تطبیق و همچنین امضای ایشان را تغییر دهید

تعداد داوطلین به حد نصاب رسیده اما با پیام "تعداد داوطلبان به حد نصاب نرسیده " مواجه میشویم   [ شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ]
 یا اینکه مدارک داوطلبین را تایید نکرده اید زیرا سامانه تعداد داوطلبین تایید مدارک شده را میشمارد
یا اینکه به تعداد هفت نفره یا پنج نفره بودن هیات مدیره توجه نکرده اید
تعداد داوطلین به حد نصاب رسیده اما با پیام "تعداد داوطلبان به حد نصاب نرسیده " مواجه میشویم   [ یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ]
<h3><span style="font-family: Tahoma;"><big>یا اینکه مدارک داوطلبین را تایید نکرده اید زیرا سامانه تعداد داوطلبین تایید مدارک شده را میشمارد</big></span></h3> <h3><span style="font-family: Tahoma;"><big>یا اینکه به تعداد هفت نفره یا پنج نفره بودن هیات مدیره توجه نکرده اید <br /> </big></span></h3>
شناسه صنفی که میزنیم با پیام اطلاعات مورد نظر یافت نشد مواجه میشویم   [ یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ]
<h4><span style="font-family: Tahoma;"><big>با اداره صنعت و معدن شهر خود تماس بگیرید و کد ملی خود را در اختیار ایشان قرار دهید<br /> </big></span></h4> <h4><span style="font-family: Tahoma;"><big>احتمالا شناصه صنفی شما در سایت ایرانیان اصناف بدرستی ثبت نشده</big></span></h4>
مشکل وضعیت فراخوان های دارای اعتبار   [ پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۵ ]